Chartreux Cattery - Mang de Meren

Our grey Chartreux Kitten

Chartreux Kitten ♥ A-Litter

Yes, the time has finally come. On December 29th, 2019 our first litter with 3 wonderful grey kittens was born. Emilia aus dem Hause Grinke and Collin du Coquin bleu are now the proud parents of 3 little boys.

NameKennzeichnungGeschlechtStatusneuer Wohnort
Albert vun Mang de Merengelbes BandmännlichvergebenHamburg
Archibald vun Mang de Merenblaues BandmännlichvergebenHamburg
Ambrosius vun Mang de Merenrotes BandmännlichvergebenWellmitz (in Brandenburg)

Chartreux Kitten ♥ B-Litter

Yes, the time has finally come. On May 7th, 2020 our first litter with 6 wonderful grey kittens was born. Emilia aus dem Hause Grinke and Collin du Coquin bleu are proud parents again.

NameKennzeichnungGeschlechtStatusneuer Wohnort
Bijou vun Mang de Meren (Katniss)grünes BandweiblichvergebenNordfriesland
Bluwie vun Mang de Meren (Duchi)graues BandweiblichvergebenAmsterdam (Niederlande)
Baghira vun Mang de Meren (Prim)weißes BandweiblichvergebenNordfriesland
Balthazar vun Mang de Merenlila BandmännlichvergebenStraßburg (Frankreich)
Balthasar vun Mang de Merenblaues BandmännlichvergebenHamburg
Buddy vun Mang de Merenoranges BandmännlichvergebenKaltenkirchen

Chartreux Kitten ♥ C-Litter

Kittens Cicero, Caesar, Cleo, Cloe and Celine of Eden – birth on 07.11.2020 – have found a wonderful home. 🌈

Chartreux Kitten ♥ D-Litter

Emilia gave us four beautiful healthy Carthusian kittens on 25.06.2021. Emilia aus dem Hause Grinke and Collin du Coquin bleu are now again proud parents.

Our beloved Dalika has chosen her new home. We will love you forever. 🌈

NameKennzeichnungGeschlechtStatusneuer Wohnort
Daisy vun Mang de Merenrosa BandweiblichvergebenGenua (Italien)
Duke vun Mang de Merenblau BandmännlichvergebenHamburg
Dusty vun Mang de Merenorange BandmännlichvergebenHamburg

Chartreux Kitten ♥ Plans

We are planning our next litter for the beginning of 2022.